logo hiszpański słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4 / 5
Liczba głosów:    1
 

Zasady rekrutacji na iberystykę w kilku największych miastach Polski - informator dla maturzystów

Warszawa - Uniwersytet Warszawski

Iberystyka studia stacjonarne I stopnia - Limit miejsc 48

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Język polski– poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 30%
Matematyka – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 5%
Język obcy do wyboru: angielski, hiszpański, francuski – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 20%
Język obcy do wyboru: angielski, hiszpański, francuski - poziom rozszerzony (x 1) waga: 45%

Sposób przeliczenia punktów:
W = a * P + b * M + c * J + d * X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Kraków - Uniwersytet Jagielloński
Iberystyka studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe.

W rekrutacji są brane pod uwagę następujące przedmioty:
Grupa 1
Język angielski - waga 1
język francuski - waga 1
język hiszpański - waga 1
język łaciński i kultura antyczna - waga 2
język niemiecki - waga 1
język polski - waga 1
język rosyjski - waga 1
język włoski - waga 1

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą 2 wyników przedmiotowych wybranych z grupy w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, podzieloną przez 3 – sumę największych wag w grupie. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wrocław - Uniwersytet Wrocławski
Iberystyka studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

O przyjęciu na studia licencjackie decyduje wynik konkursu świadectw dojrzałości.

Zasady kwalifikacji na studia dla kandydatów ze stara maturą

Kandydaci ze ,,starą maturą” przystępują do egzaminu. Egzamin jest pisemny, ma charakter testu i składa się z dwóch części. Część pierwsza, której wynik stanowi 90% ogólnej oceny, to egzamin z języka polskiego. Kandydat otrzymuje tekst literacki bądź eseistyczny w języku polskim związany z tematyką hiszpańską i załączone do niego pytania pozwalające ocenić jego kompetencje filologiczne, a w szczególności umiejętność analizy tekstu pisanego. Część druga egzaminu, której wynik stanowi 10% ogólnej oceny, jest to test z języka hiszpańskiego pozwalający ocenić podstawowe kompetencje kandydata w zakresie znajomości języka hiszpańskiego. Egzamin uznaje się za zdany po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 60 % zawartych w teście pytań, przy czym niezaliczenie części drugiej egzaminu (znajomość języka hiszpańskiego) nie eliminuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. Na studia zostaną przyjęci kandydaci w ramach ustalonego limitu miejsc.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Iberystyka studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia
Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Dowolny język obcy nowożytny
Język polski
1% na poziomie podstawowym (P) = 1 punkt rekrutacyjny;
1% na poziomie rozszerzonym (R) = 2 punkty rekrutacyjne;

Więcej znajdziecie na stronie UMCS.

Poznań - Uniwersytet Adama Mickiewicza
Iberystyka studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia
Na maturze należy zdać:
Język polski – poziom podstawowy (waga: 0,1) lub rozszerzony (waga: 0,3)
Język obcy nowożytny (pisemny) – poziom rozszerzony (waga: 0,3)
Język obcy nowożytny (ustny) – poziom rozszerzony (waga: 0,3)

Jeżeli kandydat zdaje język hiszpański jako język obcy nowożytny wagi wynoszą dla egzaminu pisemnego 0,4, a dla ustnego 0,3.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Więcej znajdziecie na stronie UAM.


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Hiszpański MultiPakiet Nowa edycja   Hiszpański MultiPakiet Nowa edycja

Kompletny kurs języka hiszpańskiego dla początkujących!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo